Prvi rezultati virusne detekcije i kvantifikacije dobiveni Real-time PCR metodom

Odlaskom Mate Čarije na usavršavanje kod suradnice na projektu doc.dr. sc. Silvije Černi s Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, započeli smo s novom aktivnosti na projektu. Lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu (engl. real-time PCR) je pouzdana i precizna metoda za određivanje i kvantifikaciju specifičnih molekula DNA. U našem timu po prvi puta smo koristili ovu metodu kako bi detektirali specifične dijelove virusne DNA te kako bi kvantificirali GLRaV-3.  Obuka je odrađena na aparatu Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System,  a trajala je od 17. do 23. veljače. U sklopu obuke, odrađen je jedan set uzoraka biljaka iz pokusa.