Priprema virusnih inolukuma za cijepljenje indikatorskih biljaka

Biljke vinove loze iz kolekcijskog nasada kod kojih smo dokazali prisustvo GLRaV-3 virusa smo ukorijenili i rasadili za potrebe biološkog indeksiranja. Budući da kod ispitivanih loza nismo detektirali sve genetske varijantne GLRaV-3 u samostalnoj infekciji, pojedine monofiletske varijante GLRaV-3 kojima ćemo inficirati indikatorske biljke smo pribavili ljubanošću dr. sc. Rachelle Bester sa fakulteta  Stellenbosch (Department of Genetics) iz Južnoafričke Republike.  Te reznice čekaju proljeće sljedeće godine kada će biti cijepljene na uzgojene indikatorke biljke.